Makipag-usap sa isang Doktor Anumang Oras sa Teladoc Health®

Makipag-usap sa isang doktor saan ka man naroroon gamit ang iyong telepono, smartphone app o ang iyong computer.

Gumawa ka ng account mo

Kumpletuhin ang iyong pagrerehistro sa pamamagitan ng pagtawag sa Teladoc Health® sa:
1(800) 835-2362.

May lisensyadong doktor sa California na available sa telepono o video sa loob ng ilang minuto.

Kaya nilang gamutin ang mga karaniwan at simpleng problema sa kalusugan kapag wala kang sapat na panahon upang magpatingin sa iyong doktor o kapag hindi ka puwede sa appointment.

Makakatulong ang Teladoc Health® sa pagsagot sa mga simple at hindi pang-emergency na problema sa pangangalaga ng kalusugan

Sipon

Trangkaso

Mapula at Makati na mga mata

Masakit na lalamunan

Kawalan ng ginhawa sa pag-ihi

Pagsusuka at pagtatae

Mga problema sa likod at kasu-kasuan

Mga pantal o pamumula ng balat

At iba pa

Tingnan kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Teladoc Health®

Napakahusay ng serbisyo! Hindi lang kombinyente ang makapunta ka saan ka man naroroon at kung kailan mo ito kailangan. Bukod dito, palagi akong binibigyan ng mga doktor ng mataas na tiwala sa kanilang mga diagnosis at rekomendasyon.

- Miyembro ng Teladoc Health®

© ® Teladoc Health, Inc.

Ang Teladoc Health® ay ipinagkakaloob sa mga miyembro ng SFHP. Ang Teladoc Health® at ang mga doktor ng Teladoc Health® ay mga independenteng kontratista at hindi mga ahente o empleyado ng SFHP o ng mga planong pinangangasiwaan ng SFHP. Hindi pinapalitan ng Teladoc Health® ang doktor sa pangunahing pangangalaga. Hindi ginagarantiyahan ng Teladoc Health® na magbibigay sila ng reseta. Pinatatakbo ang Teladoc Health® alinsunod sa regulasyon ng estado at maaaring hindi available sa ilang estado.