Makipag-usap sa isang Doktor Anumang Oras sa Teladoc®

Makipag-usap sa isang doktor saan ka man naroroon gamit ang iyong telepono, smartphone app o ang iyong computer.

Gumawa ka ng account mo

Kumpletuhin ang iyong pagrerehistro sa pamamagitan ng pagtawag sa Teladoc® sa:
1(800) 835-2362.

May lisensyadong doktor sa California na available sa telepono o video sa loob ng ilang minuto.

Kaya nilang gamutin ang mga karaniwan at simpleng problema sa kalusugan kapag wala kang sapat na panahon upang magpatingin sa iyong doktor o kapag hindi ka puwede sa appointment.

Makakatulong ang Teladoc® sa pagsagot sa mga simple at hindi pang-emergency na problema sa pangangalaga ng kalusugan

Sipon

Trangkaso

Mapula at Makati na mga mata

Masakit na lalamunan

Kawalan ng ginhawa sa pag-ihi

Pagsusuka at pagtatae

Mga problema sa likod at kasu-kasuan

Mga pantal o pamumula ng balat

At iba pa

Tingnan kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Teladoc®

Napakahusay ng serbisyo! Hindi lang kombinyente ang makapunta ka saan ka man naroroon at kung kailan mo ito kailangan. Bukod dito, palagi akong binibigyan ng mga doktor ng mataas na tiwala sa kanilang mga diagnosis at rekomendasyon.

- Miyembro ng Teladoc®

©2023 Teladoc®, Inc. Nakareserba ang lahat ng karapatan. Ang Teladoc® at ang Teladoc® logo ay mga tatak pangkalakal ng Teladoc®, Inc. at hindi maaaring gamitin nang walang nakasulat na pahintulot.

Ang Teladoc® ay ipinagkakaloob sa mga miyembro ng L.A. Care. Ang Teladoc® at ang mga doktor ng Teladoc® ay mga independenteng kontratista at hindi mga ahente o empleyado ng L.A. Care o ng mga planong pinangangasiwaan ng L.A. Care. Hindi pinapalitan ng Teladoc® ang doktor sa pangunahing pangangalaga. Hindi ginagarantiyahan ng Teladoc® na magbibigay sila ng reseta. Pinatatakbo ang Teladoc® alinsunod sa regulasyon ng estado at maaaring hindi available sa ilang estado. Ang Teladoc® ay hindi nagrereseta ng mga substansyang kontrolado ng DEA, mga gamot na hindi nakakagamot at iba pang gamot na maaaring nakasasama dahil maaaring maabuso ang mga ito. May karapatan ang mga doktor ng Teladoc® na ipagkait ang pangangalaga para sa mga posibleng maling paggamit sa mga serbisyo.